Resept og refusjon 

Resepter med refusjonsbeskrivelse

Det finnes ulike typer resepter. De mest vanlige er hvit resept, blå resept, P-resepter og H-resepter. 

Hvit resept

Legemidler forskrevet på hvit resept betales i hovedsak av pasienten selv. Les mer om hvit resept.

Blå resept

Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. 
Les mer om blå resept.

P-resept

Jenter mellom 16 og 20 år kan få dekket opptil 100 kroner for hver tredje måneds forbruk ved kjøp av p-piller og andre hormonelle prevensjonsmetoder som p-plaster, p-ring og p-sprøyte.

H-resept 

H-resepter (Helseforetak-resepter) er hvite resepter på biologiske legemidler som finansieres av spesialisthelsetjenesten.
Les mer om H-resept.

Andre refusjonsområder

Folketrygdloven § 5-14, medisinsk forbruksmateriell

Noen produkter kan man få stønad til etter folketrygdloven § 5-14, blåreseptforskriften § 5. Her er det angitt 11 punkter. For hvert punkt er det angitt hvilke diagnoser eller tilstander som har rett til stønad. Hvert punkt har så en egen pris- og produktliste som angir hvilke produkter det kan gis stønad til.

For å ha rett på refusjon må man ha en diagnose som er oppgitt under punktet og oppfylle eventuelle vilkår for produktet i pris- og produktlisten til det aktuelle punktet.

Det gis bare stønad til produkter på pris- og produktlistene. En forutsetning for å få refundert utgiftene er at produktene anskaffes på apotek eller bandasjist etter blåresept fra lege. Da betales det kun egenandel på samme måte som for legemidler. For full oversikt over diagnoser, samt pris- og produktlistene se lenkeboksen på høyre side.

Folketrygdloven § 5-22, bidragsordningen

Det er mulig å få refundert utgifter til blant annet kremer, salver og oljer for behandling av tørr hud, utstyr til å administrere legemidler, bandasjemateriell og andre ting. For en full oversikt over hvem som kan få, hva det ytes refusjon for og etter hvilke kriterier se rundskrivet til folketrygdloven § 5-22 (lenke på høyre side).

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har ikke mulighet til å yte stønad utover det som er angitt i de to bestemmelsene som er beskrevet over for. Hverken for andre produkter eller andre tilstander.

Andre muligheter for stønad

Ved andre tilstander eller for annet utstyr hvor bruken er knyttet til sykdom kan finansieringsansvaret ligge hos de regionale helseforetakene, NAV eller kommunen. Dette kan avhenge av hvor brukeren befinner seg og hva slags produkter det er snakk om. Se lenkene i høyre side til Behandlingshjelpemidler, NAV og Forskrift om vederlag for opphold i institusjon for mer informasjon om disse aktørenes finansieringsansvar.

 Se også...

2011© Sykehusapotekene HF | Stenersgata 1, postkasse 79, 0050 Oslo| Tlf: 23 13 52 00 | Postmottak | Redaktør: Camilla Shalchian-Tabrizi
Besøksadresse: Stenersgata 1A, 9. etg., 0050 Oslo| Org.nr: 992 281 618