Bilde av piller i ulike farger og former

Kvalitet

Bedre pasientsikkerhet og kvalitet er førende for virksomheten i Sykehusapotekene HF

Det er menneskelig å feile, men det er viktig å lære av feilene man gjør.
Hensikten med å melde feil er at sykehusapotekene skal forebygge at feilene skjer igjen. 

Uønskede hendelser og feil som oppstår, registreres og behandles i vårt avvikssystem.

Det er viktig for oss å finne årsakene til uønskede hendelser og feil slik at vi kan korrigere dem og sette i gang forebyggende tiltak slik at feilene ikke skjer igjen. I tillegg er vår virksomhet underlagt et strengt regelverk, og våre interne prosedyrer skal bidra til å redusere sannsynligheten for at feil oppstår, og sikre at eventuelle feil fanges opp i kontrollrutinene som vi har, slik at konsekvensene blir så små som mulig.

Det er en god meldekultur for uønskede hendelser og feil i foretaket. Dette bidrar til at selv helt ubetydelige feil rapporteres, slik at vi kan lære av dem.

Vi skiller mellom ulike typer feil. Eksempler på dette er:

 1. Feilekspedering ved levering til sykehusavdelinger
  Dette er feil hvor det ikke er samsvar mellom legemidler og andre varer som utleveres, og det som er bestilt eller avtalt levert. Feil kan oppdages av egne ansatte eller av kunder etter at varene har gjennomgått fastsatte kontroller i sykehusapoteket. Eksempler på feil kan være utlevering av feil vare eller feil antall varer, utlevering til feil kunde eller feil sted.
 2. Feilekspedering til private kunder
  En feilekspedering til en privat kunde er en feil i resept-ekspederingen som oppdages etter at alle tekniske og faglige kontroller er utført, uavhengig av hvem som oppdager feilen. Med tekniske og faglige kontroller menes strekkodekontroll og kontroll av farmasøyt før utlevering. Eksempler på feil kan være utlevering av feil legemiddel eller vare, feil styrke, feil legemiddelform eller feil mengde, utlevering til feil kunde, feil ved resept eller registrering av resept i vårt elektroniske system eller feil på etikett eller bruksanvisning.
 3. Feilleveranser fra produksjon av legemidler på sykehusapotek
  Dette er feil hvor det ikke er samsvar mellom legemiddel som er produsert, og som er bestilt. Feil kan oppdages av egne ansatte eller av kunder etter at legemidlene har gjennomgått kontroller i sykehusapoteket. Eksempler på feil kan være feil ved etikett eller feil ved produkt – produksjon av feil mengde eller konsentrasjon, mulighet for mikrobiologisk vekst i produktet eller bruk av feil oppløsningsvæske.

Se også oversikt over uønskede hendelser

Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst ekspederer årlig i overkant av 800.000 private kunder og har 1,5 millioner ekspederinger til sykehusene i regionen. De samme sykehusapotekene utfører årlig 250.000 produksjoner/ tilberedninger.

Antall feilekspederinger til sykehusavdelinger og private kunder og feilleveranser fra produksjon av legemidler på sykehusapotek. 

Status per 20.06​.2023:      

OMRÅDE

TOTALT KRITISKE ALVORLIGE

Feilleveranser

Produksjon

97 0 0

Feilekspedering

Sykehusleveranser

97 0 8

Feilekspedering 

Publikum

27 0 7

             

Samlet for 2022:

OMRÅDE

TOTALT

KRITISKE

ALVORLIGE

Feilekspedering

Sykehusleveranser

 

209

 

0

 

20

Feilekspedering

Publikum

 

78

 

0

 

12

Feilleveranser

Produksjon

281

0

2

Sykehusapotekene HF har som mål å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre og sikrere og ha en miljøvennlig drift. Det vil vi oppnå ved å:

 • Sikre at vår virksomhet tilfredsstiller våre kunders behov ved å produsere og levere riktige legemidler og tjenester til riktig tid, med riktig kvalitet, med riktig kompetanse og til lavest mulig pris
 • Sikre overensstemmelse med lover, forskrifter og andre krav
 • Arbeide forebyggende og kontinuerlig med forbedringer
 • Sikre kunnskap og forståelse om vår virksomhet, hvordan ytre miljø påvirkes av våre aktiviteter og viktigheten av at styringssystemet følges
 • Beskytte miljøet, begrense forurensning og andre negative miljøeffekter av vår virksomhet, spesielt hva gjelder tilvirkning og håndtering av legemidler, bruk og håndtering av kjemikalier, avfallshåndtering, innkjøp og transport

Se vår kvalitets- og miljøpolitikk

Les mer om vårt miljøarbeid


Sist oppdatert 27.12.2022