Bruksklare parenterale legemidler

Bruksklare parenterale løsninger er legemidler som brukes til enten injeksjon eller infusjon, og som blir levert klar til bruk til sykehusavdelingene.

Bakgrunn

Nye Aker og Nye Rikshospitalet i OUS får i fremtiden legemiddelnisjer i stedet for medisinrom, og legemiddelnisjene har begrenset med plass til å klargjøre medisin til pasienter. Dette kombinert med at helsevesenet fremover skal bruke rett kompetanse til rett oppgave, gjør at det er nødvendig i stor grad å overføre klargjøringsoppgaver av legemidler til farmasitun og sykehusapotek. En del av klargjøringsoppgavene som overføres til Sykehusapotekene Oslo er tilberedningen av parenterale legemidler. Denne overføringen vil gi en bedre oppgavefordeling mellom helsevesenets ressurser, og man vil kunne utnytte at Sykehusapotekene Oslo både har lokaler tilpasset legemiddelproduksjon og stor kompetanse på området. Oppgaveoverføringen vil imidlertid også gi SAO en større arbeidsbelastning, og for å håndtere dette må Sykehusapotekene Oslo planlegge for å øke effektiviteten i fremtiden gjennom mer automatisering. 

Hva er bruksklare parenterale løsninger?

Bruksklare parenterale løsninger er legemidler som brukes til enten injeksjon eller infusjon, og som blir levert klar til bruk til sykehusavdelingene. Det betyr at sykepleiere i fremtiden skal bruke minimalt med tid på å trekke opp sprøyter og/eller blande ut antibiotika før legemidlene kan gis til pasienter. 

Ønskede gevinster

Ønskede gevinster er bedre utnyttelse av ulike kompetanser i helsevesenet og økt kvalitet så som: 

  • Redusert risiko for kontaminering av legemiddel
  • Redusert risiko for stikkskader hos sykepleiere
  • Redusert eksponering for antibiotika i arbeidsmiljø for sykepleiere
  • Redusert travelhet og stress hos sykepleiere
  • Redusert risiko for medisineringsfeil
  • Redusert kassering av legemidler

Prosjektets leveranser og aktiviteter

Prosjekteier og leder av arbeidspakken er Sykehusapotekene, og har etablert et delprosjekt med følgende leveranser: 

  • Utrede og teste hvordan Sykehusapotekene Oslo kan levere økende mengde av bruksklare parenterale legemidler til OUS.
  • Undersøke hvilke forpakninger som Nye OUS ønsker legemidlene levert i sett opp imot hva som er mulig og effektivt.
  • Drøfte muligheten for en intensjonsavtale mellom Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene Oslo om bruk av bruksklare parenterale løsninger fra Sykehusapotekene Oslo.
  • Sikre at de bruksklare parenterale legemidlene fra Sykehusapotekene Oslo kan inngå i lukket legemiddelsløyfe.
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Dagens forsyning av bruksklare parenterale løsninger
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Fremtidig forsyning av bruksklare parenterale løsninger

Status

Delprosjektet er gjennomføringsfase fra 2024 til 2027.  

For mer informasjon (SAHF)

Camilla Hende, delprosjektleder 

Camilla.Duedahl.Hende@sahf.no

Sist oppdatert 26.04.2024