Farmasitun

Et farmasitun er både et konsept og et lokale hvor apotekansatte utfører spesialiserte legemiddelhåndteringsoppgaver i sykehuset. 

Bakgrunn

Prosjekt «Farmasitun – konseptutredning» ble etablert mellom Nye Oslo universitetssykehus og Sykehusapotekene HF i mars 2020 med mandat å vurdere organisering av oppgaver innen den framtidige legemiddelhåndteringen. 

Flere konsepter er lagt til grunn for byggeprosjektene i Nye Oslo universitetssykehus og utvikling av fremtidsrettet legemiddelforsyning og -håndtering, blant annet innføring av lukket legemiddelsløyfe, hjemmesykehus, helselogistikk, automatisering/robotisering av klargjøring av legemidler, og farmasitun for å nevne noen.

I utviklingen av farmasitun har Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene Oslo hentet informasjon og inspirasjon fra andre sykehus i inn- og utland med tilsvarende løsninger for legemiddelhåndtering. Konseptet ble testet ut gjennom en pilot på Radiumhospitalet i 2022, organisert som prosjektet "Farmasitun pilot", og overført til drift i Sykehusapotekene Oslo høsten 2023. I Nye Oslo universitetssykehus er det lagt til grunn for 17 farmasitun.

Hva er et farmasitun?

Et farmasitun er både et konsept og et lokale hvor apotekansatte utfører spesialiserte legemiddelhåndteringsoppgaver i sykehuset. Farmasitun skal avlaste både arbeidsoppgaver for sykepleierne, og areal for legemiddellagring for de lokale sykehusenhetene. Følgende legemiddelhåndteringsoppgaver gjøres i farmasitun i dag:

 • Apotekstyrt legemiddellager: apotekansatte styrer de lokale legemiddellagrene på enhet – fyller opp basislager, og utfører holdbarhets- og temperaturkontroll
 • Koordinering og kvalitetssikring: rådgivning, antibiotikastyring og utvidet kurvegjennomgang 
 • Lagerkontroll: farmasitun ivaretar logistikk med ekstralagre og beredskapslagre (inkluderer oppfylling av lager, og holdbarhets- og temperaturkontroll) og lagring av bruksklare parenterale løsninger
 • Trallelegging: farmasitun sammenstiller pasientens legemidler for det kommende døgn (inkludert dobbeltkontroll) i pasientskuff/på medisintralle
 • Tilberedning: farmasituntilbereder intravenøse legemidler etter avtalt liste. Legemidlene leveres til enhet dobbeltkontrollert og klare til bruk
Søknad

Ønskede gevinster

Farmasitun danner et viktig grunnlag for gevinstrealiseringen knyttet til de nye sykehusbyggene, der forventet nytte og ønskede gevinster bl.a. er:

 • Økt pasientsikkerhet ved økt kvalitet på legemiddelhåndteringen
 • Oppgavedeling fra sykehuset til apoteket og økt automatisering gir effektive arbeidsprosesser og tidsbesparelse som kan brukes til pasientnært arbeid 
 • Riktig kompetanse på riktig oppgave
 • Økt lagerkontroll og kostnadskontroll for legemidler

En viktig forutsetning for å realisere ønskede gevinster av farmasitun, er økt grad av digitalisering og automatisering. 

Prosjektets leveranser og aktiviteter

Leder av arbeidspakken "Farmasitun" er Oslo Universitetssykehus. Sykehusapotekene har opprettet et delprosjekt med følgende leveranser og hovedaktiviteter:

1.Oppfølging og optimalisering av farmasitunet på Radiumhospitalet i samarbeid med driftsorganisasjonen (Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene Oslo) 

2.Bredding (innføring) av farmasitun i eksisterende OUS-bygg i samarbeid med Oslo Universitetssykehus 

3.Planlegging og detaljering av farmasitun i nye bygg i samarbeid med Helse Sør-Øst prosjektorganisasjonen (HSØ PO) og Oslo Universitetssykehus

4.Videreutvikling av konseptet farmasitun (arbeidsprosesser, teknologi og strategi) 

5.Skalering til andre apotek og sykehus i Norge

Status 

Det er etablert ett farmasitun på Radiumhospitalet. Farmasitun er en tjeneste under utvikling, 

 • Oppfølging og optimalisering av etablert farmasitun på Radiumhospitalet pågår fortløpende i tett samarbeid med driftsorganisasjonen.
 • OUS sitt prosjektet "Innføring av farmasitun" er i planleggingsfase frem til juni 2024
 • Planlegging og detaljering av farmasitun pågår i takt med byggutviklingen
 • Videreutvikling av konseptet farmasitun er under planlegging.
 • Prosjektet bidrar fortløpende med erfaringsutveksling til andre apotek/sykehus som ønsker å innføre farmasitun

For mer informasjon

Irene Sunnvoll, delprosjektleder: Irene.sunnvoll@sahf.no

Nyttige lenker

Sist oppdatert 29.04.2024