Fremtidens legemiddelhåndtering i Nye OUS

Fremtidens helsetjenester i Nye OUS er avhengig av en sikker, effektiv og god legemiddelforsyning og –håndtering.

Arbeidet med å planlegge for og etablere dette medfører både et stort behov og et potensial for nytenkning med utgangspunkt i nåsituasjonen og utviklingstrender innen helsetjenesten (endringsdrivere):

Demografiske endringer med befolkningsvekst og et økt antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester og samtidig redusert tilgang til helsepersonell gir helsetjenesten betydelige kapasitetsutfordringer, og driver oss til å finne trygge og innovative alternativer til hvordan vi løser oppgavene våre.

Pasienter og pårørende som en medvirkende og deltakende ressurs i behandlingen og mestringen av egen helse.

Økt digitalisering og bruk av teknologi forandrer hvordan tjenesten leveres.  

Dette åpner opp (...)

Sykehusapotekene Oslo og Oslo Universitetssykehus (drifts- og prosjektorganisasjonen) har gjennom konsept- og forprosjektfasen i byggeprosjektene jobbet tett sammen for å utvikle og teste  konsepter med utgangspunkt i de ønskede gevinstene og nytteffektene. 

Rammene for arbeidet er gitt av aktiviteten i Helse Sør-Øst RHF, vedtatte konsepter og føringer i konsept- og forprosjektfasen. 

Sentrale elementer i fremtidens legemiddelforsyning og –håndtering i Nye OUS: (lage ramme/boks og sette inn ikoner)

  • Digitalisering av legemiddelkjeden
  • Høy grad av robotisering og automatisering
  • Farmasitun
  • Økt bruk av bruksklare parenterale legemidler 
  • Lukket legemiddelsløyfe og økt endoseproduksjon for en god og funksjonell legemiddelkjede
  • Logistikk av legemidler ved bruk av AGV, rørpost og andre automatiserte løsninger
Sist oppdatert 22.03.2024