Hovedaktører og samarbeidspartnere

Utvikling av fremtidens legemiddelforsyning og –håndtering i Nye OUS fordrer tett samarbeid mellom flere aktører. Hovedaktørene som Sykehusapotekene HF samarbeider med er Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF), Sykehusbygg (HSØ PO), Oslo Universitetssykehus og Sykehuspartner HF. I tillegg samarbeider prosjektet med en lang rekke viktige interessenter (Andre). Under er en beskrivelse av hovedaktører og samarbeidspartnere på et overordnet nivå.

Helse Sør-Øst

Regionalt helseforetak har ansvaret for prosjektene, iverksatt utbygging, fastsatt forutsetninger og rammer for realisering. Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg for å gjennomføre prosjektene.

Sykehusbygg

Byggherres representant og Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon (HSØ PO), som er etablert for å ivareta ansvaret for å planlegge, gjennomføre og styre prosjektene frem til sykehusene er klare for overtakelse.

Oslo Universitetssykehus HF

Helseforetaket (OUS) som eier og er ansvarlig for driften av dagens sykehus og som skal overta nye bygg. Oslo universitetssykehus HF har etablert egen stabsenhet (Nye OUS/Utvikling) med ansvar for å forberede og koordinere alle aktiviteter, herunder medvirkning og koordinering av faglig innhold, som skal ivaretas frem mot endelig ferdigstillelse, overtakelse og ibruktagelse av nye og oppgraderte bygg.

Sykehusapotekene HF 

Sykehusapotekene Oslo leverer legemidler og tjenester til Oslo-sykehusene med lokasjon på Radiumhospitalet, Ullevål og  Rikshospitalet. Virksomheten er inndelt i fire forretnings-områder: Publikum, Sykehus-leveranser, Produksjon og Farmasøytiske tjenester. Sykehusapotekene HF deltar i byggeprosjektene for å sikre medvirkning, forankring, eierskap og en vellykket ibruktagelse av areal og løsninger Sykehusapoteket HF skal overta driftsansvaret for. Sykehusapotekene HF deltar også i nødvendig tjenesteutvikling.

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF (SP) er leverandør av driftstjenester og prosjektleveranser, samt premissgiver innen IKT infrastruktur (kabling, nettverk, sikkerhet) og IKT plattform. Sykehuspartner HF skal med sin deltakelse sikre at løsninger og leveranser er koordinert med prosjektenes gjeldende framdriftsplaner.

Andre

Andre apotek og sykehus, brukerutvalg, brukere av tjenestene (kunder, pasienter og pårørende), leverandører og myndigheter

Sist oppdatert 29.04.2024