Prosjektorganisasjonen

Sykehusapotekene HF er eier av prosjektet «Legemiddelhåndtering i Nye OUS» og har ansvar for å planlegge, styre og kontrollere leveransene fra Sykehusapotekene HF inn mot Nye OUS.

Et viktig poeng i organiseringen har vært å dekke behovet for god involvering i Sykehusapotekene HF og Sykehusapotekene Oslo, og god samhandling med spesielt Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon og Oslo Universitetssykehus. Samlet sett skal det totale ansvaret med tilhørende myndighet sikre en effektiv og god gjennomføring av prosjektet. Det er også et viktig poeng at organiseringen er smidig og fleksibel. 

Prosjektet er organisert med et hovedprosjekt og underliggende delprosjekter, og et felles prosjektstyre for både hovedprosjektet og alle delprosjekter. Prosjektstyret består av representanter fra Sykehusapotekene HF og Sykehusapotekene Oslo, og Oslo Universitetssykehus. 

Prosjektet har fortløpende dialog og faste koordineringsmøter med Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon og programledelse for Nye OUS.  

Sist oppdatert 29.04.2024