Sykehusapotekene Oslo i nye OUS

I dette kapitlet beskrives de ulike prosjektene og sykehusapotekets rolle og involvering på et overordnet nivå.

Sykehusapotekene Oslo vil arealer og arbeidsplass, og yte tjenester i fem av de seks nye sykehusbyggene. 

Under følger en beskrivelse av hvert av byggeprosjektene og hva det innebærer for apotekene på et overordnet nivå. 

Ettersom SAO ikke får en rolle i Livsvitenskapsbygget, beskrives ikke dette prosjektet. Til tross for at etablering av nye sykehusapotek (publikumsutsalg) ved Storbylegevakten og Radiumhospitalet er egne prosjekter og ikke en del av dette prosjektet, følger en beskrivelse av disse byggeprosjektene for å vise totaliteten av endringer for Sykehusapotekene Oslo. 

Les mer om Sykehusapotekene HF her

Storbylegevakt på Aker (2023)

Oslo kommune ferdigstilte ny storbylegevakt på Aker i 2023, der OUS leier arealer. I den forbindelse etablerte Sykehusapotekene Oslo et nytt, døgnåpent sykehusapotek. Dette inkluderte planlegging, byggeprosess, ny teknologi og nytt utstyr, samt flytting, organisasjonsutvikling og logistikk.

En vei med bygninger på sidenDen nye Storbylegevakten. Sykehusapotekene Oslo har etablert et døgnåpent sykehusapotek på Storbylegevakten på Aker.

Mer info: Storbylegevakten 2023 - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Nye Radiumhospitalet (2024)

Radiumhospitalet skal fortsatt være et spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling. I perioden 2019-2024 bygges det to nye bygg på Radiumhospitalet – et nytt klinikkbygg og et protonbygg.

En høy vinkel utsikt over en byNye Radiumhsopitalet. Sykehusapotekene Oslo skal etablere et nytt publikumsutsalg og drifte et farmasitun.

Mer info: Nye Radiumhospital - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Sykehusapotekene Oslo deltar i arbeidet med planlegging av ny publikumsavdeling i nytt klinikkbygg og en midlertidig lokalisering av publikumsavdelingen i perioden 2019-2023 (egne prosjekter). I 2023 etablerte også Sykehusapotekene Oslo og OUS det første farmasitunet etter en vellykket pilotperioden fra 2022-2023.

Ny sikkerhetspsykiatri (2026)

Et nytt bygg på Ila i Bærum skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri under samme tak. Det nye bygget blir et stort løft for pasienter og ansatte, og vil erstatte dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. Bygget skal stå klart i 2026. Det er planlagt 10 medisinrom og ett farmasitun i det nye bygget. 

Sykehusapotekene Oslo skal levere legemidler til Ny sikkerhetspsykiatri og drifte farmasitunet, og deltar i arbeidet med å planlegge fremtidsrettet legemiddelforsyning og –håndtering. 

En høy vinkelvisning av en bygningSlik blir bygget til ny sikkerhetspsykiatri ved OUS. Sykehusapotekene Oslo skal levere legemidler til sykehuset, og etablere og drifte et farmasitun.

Mer info: Ny sikkerhetspsykiatri 2025 - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Nye Aker (2031)

I tillegg til å være et stort akuttsykehus med somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), skal Aker utvikles med lokalsykehusfunksjoner. Nye Aker skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helse og avhengighet for store deler av Oslo. På et overordnet nivå er det i gjennomføringen planlagt i to etapper, Etappe 1 (2022-2031) og Etappe 2 (2032- 2036) med fullføring av sykehusbyggingen og flytting av resterende sykehusaktivitet og støttefunksjoner fra Ullevåltomten. 

Forprosjektet for Nye Aker ble gjennomført fra våren 2021 til utgangen av 2022, er godkjent av HSØ RHF og utgjør grunnlaget for videre prosjektering. Prosjektene gikk over i detaljeringsfasen med oppstart sommeren 2023. Planlagt idriftsettelse er 2031. 
Arealramme for sykehusapoteket i etappe 1 på Nye Aker er 1093 m2 netto programareal til følgende: 

  • Publikumsutsalg (1. etasje)
  • Sykehusleveranser (underetasje 2)
  • Produksjonsenhet (underetasje 2)
  • Fellesfunksjoner, inkludert farmasøytiske tjenester (underetasje 2)

Sykehusapotekene Oslo skal tilby fremtidens legemiddelforsyning og –håndtering og drifte åtte farmasitun, og deltar i arbeidet med å planlegge og etablere fremtidsrettede løsninger som del av  både bygg- og tjenesteutviklingen i de ulike fasene fra tidligfase til ibruktakelse. 

En bygning med folk som går rundtSlik blir Nye Aker sykehus ved OUS.  Sykehusapotekene Oslo får nye lokaler til alle fire funksjons-områdene og tilbyr fremtidens legemiddelforsyning og –håndtering. På Nye Aker skal apoteket etablere og drifte åtte farmasitun.

Mer info: Nye Aker 2031 - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

 

Nye Rikshospitalet (2031)

Nye Rikshospitalet skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus med lokalfunksjoner for en del av Oslo by. Regionsfunksjoner som i dag er delt mellom Ullevål og Rikshospitalet, vil bli samlet. 

Sykehusapotekene Oslo skal tilby fremtidens legemiddelforsyning og –håndtering ved Nye Rikshospitalet med utgangspunktet i eksisterende arealer og drift av syv farmasitun. 

En gruppe mennesker som sitter på en benk i en parkNye Rikshospitalet/OUS. Sykehusapotekene Oslo skal tilby fremtidens legemiddelforsyning og -håndtering med utgangspunkt i eksisterende arealer. På Nye Rikshospitalet skal apoteket etablere og drifte syv farmasitun.

Mer info: Nye Rikshospitalet 2031 - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 

 

Sist oppdatert 15.04.2024