En kvinne som viser en mann noe på datamaskinen

Samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig og effektiv måte. Arbeidet med samfunnsansvar omhandler hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn.

I eierskapsmeldingen (Meld. St. 6 (2022-2023) stiller staten krav og forventninger til at offentlige eide virksomheter skal opptre ansvarlig overfor mennesker, miljø og samfunn. Med bakgrunn i eierskapsmeldingen har styrene i de fire regionale helseforetakene utarbeidet og vedtatt Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Formålet med rammeverket er å klargjøre hvilke lovverk som gjelder og hvordan spesialisthelsetjenesten skal arbeide med aktsomhetsvurderinger for å imøtekomme statens forventninger til ansvarlig virksomhet. 

Les mer om rammeverket her:

Rammeverk for samfunnsansvar - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Hvert år utarbeider spesialisthelsetjenesten en felles rapport for samfunnsansvar. Rapporten omfatter alle helseforetakene i Norge, i tillegg til felleseide selskaper og inkluderer temaer som klima og miljø, klimaregnskap, menneske- og arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Les mer om arbeidet her:

Ny rapport om spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Les hele rapporten her:

Spesialisthelsetjenestenes rapport for samfunnsansvar 2023 (PDF)

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Sykehusapotekene HF er omfattet av lovverket og sammen med Helse Sør-Øst RHF, Sykehusinnkjøp HF, Sykehuspartner HF og andre helseforetak jobber vi aktivt for å forebygge risiko for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger gjøres i samsvar med OECDs retningslinjer og redegjørelsen for arbeidet publiseres hvert år innen 30. juni. 

Sykehusapotekene HF sin redegjørelse ble styrebehandlet 14.juni 2023 i styresak 033-23. Redegjørelsen er signert av administrerende direktør og styret og er gjeldende for perioden juli 2022 – juni 2023.

Les hele redegjørelsen her: 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven – Sykehusapotekene HF (PDF) 

Alle henvendelser, spørsmål og avvik knyttet til Sykehusapotekene HF sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til: 

post@sykehusapotekene.no

Henvendelser vil besvares senest tre uker etter den er mottatt.

Vi er opptatt av å beskytte miljøet og minske negativ påvirkning på miljøet som følge av vår virksomhet. Vi er en virksomhet med store innkjøp og mye varetransport, og vi håndterer store mengder medisiner og kjemikalier. Alt dette medfører blant annet at vi produserer store mengder avfall, og vi må tenke på miljøkonsekvenser i alle ledd i vår virksomhet.

Les mer om vårt arbeid med miljø her

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om arbeidet vårt og ivaretakelse av etikk her

 

 

Sist oppdatert 29.06.2023