Hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom er sykdommer som kan oppstå i hjerte og blodkar i kroppen. De vanligste hjerte- og karsykdommene er hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag.

Høyt blodtrykk og høyt kolesterol er ikke en sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere andre sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og slag.

Årsakene til at en utvikler hjerte- og karsykdom er sammensatt av flere faktorer. Dersom flere av faktorene opptrer samtidig så øker risikoen ofte langt mer enn det summen skulle tilsi.

Risikofaktorer for å utvikle sykdommen

Røyking
Høgt blodtrykk
Høgt kolesterol
Kosthold
Låg fysisk aktivitet
Diabetes
Overvekt
Høgt alkoholinntak
Arvelege forhold / familiehistorie
Høg alder
Mannleg kjønn
Etnisitet
(Kilde: WHO)

En av fem bruker legemidler mot hjerte- og karsykdom

1 av 5 nordmenn lever i dag med hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for utvikle slik sykdom. Det er og om lag 1,1 million nordmenn som bruker legemidler for å forebygge eller behandle sykdommen. Riktig bruk og god etterleving av behandlingen er et viktig bidrag til at flere overlever sykdommen og til at færre dør for tidlig.    

Hjerte- og karsykdommer kan en i stor grad forebygge med sunne levevaner. Det er derfor viktig at du tar vare på hjertet ditt ved å leve litt mer hjertesunt.

Medisinar mot hjerte- og karsjukdom

I tillegg til hjertesunne levevaner er medisiner viktig for mange for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer. Nedenfor finner du noen sentrale områder for behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer.   

Blodtrykksenkende behandling

Det finnes flere legemidler som kan senke blodtrykket. De fleste fungerer omtrent like godt. Mange må og ta flere enn en medisin for å få senket blodtrykket til et akseptabelt nivå. De vanligste hovedgruppene av blodtrykksmedisiner er: vann-drivende, ACE-hemmer, A2-blokkere, kalsiumblokkere, betablokkere og alfablokkere.

Blodfortynnande behandling

Blodfortynnende medisin brukes for å redusere risikoen for å få blodpropp. Det finnes flere ulike typer blodfortynnende medisiner. Slike medisiner virker på ulike måter for å redusere blodet sin evne til å levre seg («klumpe seg»). Noen eksempel på blodfortynnande medisinar er blodplate-hemmar (for eksempel acetylsalisylsyre/Albyl-E), Warfarin/Marevan og ei ny legemiddelgruppe som er kalla DOAK (direkteverkande orale anti-koagulasjonsmidlar), til dømes Xarelto, Pradaxa og Eliquis.

Kolesterolsenkande behandling

Dersom endring av kosthald og levemåte ikke er tilstrekkeleg for å redusere kolesterolet til ønska nivå kan legen anbefale kolesterolsenkande legemidlar. Statiner er dei mest effektive legemidla for å redusere kolesterolet. Det finnes ulike typar statiner. Dei mest brukte i Norge er simvastatin og atorvastatin. Det finns og andre legemidlar som ein kan bruke mot høgt kolesterol. Vanlegvis har ikkje dei like god effekt som statiner, men dei kan vere eit alternativ for dei som ikkje kan ta statiner grunna biverknader.    

 

Sist oppdatert 26.04.2024