Farmasøytiske tjenester

Varer og tjenester til helsepersonell og institusjoner

Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr farmasøytiske tjenester til sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, boliger og dagsentre.

Sykehusapoteket leverer legemidler og andre varer til hele Diakonhjemmet Sykehus. Klinisk farmasøyt deltar i sykehusets tverrfaglige behandlingsteam på sykehusets sengeposter.

Farmasøytisk rådgivning er et ledd i tjenestestedets kontrollsystem og rådgivende farmasøyt skal se til at intensjonene i «forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell», blir fulgt. Sykehusapoteket yter farmasøytisk rådgivning både internt på sykehuset og ved flere virksomheter (som sykehjem, hjemmetjeneste) i primærhelsetjenesten.

Sykehusapoteket jobber med utvikling av farmasifaget generelt, internt og eksternt, i ulike fagfora inkludert fagpolitiske fora, samt via studentundervisning og annet samarbeid med universitet og høgskoler.

Les mer om:

  • Farmasøytisk tilsyn
  • Legemiddelgjennomgang med farmasøyt

Farmasøytisk tilsyn

Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr evaluering av legemiddelhåndteringen, tidligere kalt farmasøytisk tilsyn, ved ulike institusjoner. Vi har lang og bred erfaring innenfor området kvalitetssikring og internkontroll av legemiddelhåndtering. Per i dag har vi faste oppdrag både ved Diakonhjemmet Sykehus (somatikk og psykiatri), i den kommunale helsetjenesten (hjemmesykepleie, boliger og dagsenter for psykisk utviklingshemmede og psykiatri), samt ved noen private virksomheter. Oppdraget vil utføres av farmasøyter med spesialkompetanse innen farmasøytisk rådgivning.

Målgruppe

Virksomheter som håndterer legemidler i den offentlige og private helsetjenesten, eks. sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, skolehelsetjeneste, helsestasjon, legekontor, herunder fastlegekontor, ambulansetjeneste, fengselshelsetjeneste, tannlegekontor, m.m.

Tid avtales på forespørsel

Oppdrag kan utføres som en fast årlig avtale eller som enkeltoppdrag. Det kan omfatte en gjennomgang av alle legemiddelhåndteringsoppgaver ved institusjonen, eller kun definerte områder innen legemiddelhåndteringen (f. eks. ved innføring av nye rutiner, gjennomgang av medisinrom, gjennomgang/revidering av retningslinjer/prosedyrer for legemiddelhåndtering, m.m.). Om ønskelig kan oppdraget også utføres som farmasøytisk revisjon.

Formål

Formålet er å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering i institusjonen. Dette vil fremme riktig og god legemiddelhåndtering til pasient. En av forutsetningene for god legemiddelhåndtering er at helsetjenesten driver virksomheten i samsvar med kravene i lovgivningen.

Ved evaluering av legemiddelhåndteringen vil farmasøyt vurdere om kravene i lovgivningen er ivaretatt. Farmasøyt vil vurdere om det finnes nødvendig og tilstrekkelig kompetanse i institusjonen, om det er tydelig rolle- og ansvarsfordeling, om gode prosedyrer og rutiner er på plass, om nødvendig opplæring skjer, system for risikostyring og internkontroll, samt foreta generell kontroll og tilsyn av andre oppgaver tilknyttet legemiddelhåndteringen.

Legemiddelgjennomgang med farmasøyt

Sykehusapoteket tilbyr legemiddelgjennomgang med farmasøyt på sykehjem, i hjemmetjenesten og i boliger for psykisk utviklingshemmede og psykiatri. Dette vil være et tverrfaglig samarbeid mellom lege, sykepleier og farmasøyt. Målet med legemiddelgjennomgang er både økt pasientsikkerhet (økt effekt, reduserte bivirkninger, bedre helse og livskvalitet), men også rasjonell legemiddelbruk (økonomi).

Målgruppe

Vi tilbyr legemiddelgjennomgang med farmasøyt på sykehjem, i hjemmetjenester, samt boliger for psykisk syke og psykiatri.

Tid avtales på forespørsel

Mål og hensikt

Legemidler er viktige medisinsk tiltak ved forebygging, utreding, diagnostisering og behandling av ulike sykdommer. Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres. Med en systematisk gjennomgang av legemiddelbruken vil forskrivningen kunne endres, enten ved at legemidler seponeres, dosen justeres, eller at nye legemidler forskrives for ytterligere å forbedre legemiddelbehandlingen.

Hva er en legemiddelgjennomgang?

En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og sikkerhet.

Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglige team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten.

Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger.

Se også Helsedirektoratet

Gjennomføring

I en legemiddelgjennomgang skal det vurderes om legemidlene som gis pasienten er hensiktsmessige og at den totale legemiddelforskrivningen er best mulig.

Gjennomgangen gjøres i tråd med Norske legemiddelhåndbok kapittel 24 og Helsedirektoratets «Veileder om legemiddelgjennomganger» IS-1998 (06/2012), kap. 2.3.

Avhengig av pasientgrupper og helsepersonell som er involvert, må legemiddelgjennomgangenes omfang tilpasses og utvikles på hvert enkelt behandlingssted.

Vanlig praksis er at farmasøyt mottar medisinliste, relevante kliniske data og laboratorieprøver fra institusjon, og vurderer mulige interaksjoner, bivirkninger, ikke-optimalt legemiddel, manglende legemidler, dosering, risikofaktorer etc. Avdekkede legemiddelrelaterte problemer (LRP) med forslag til løsning tas deretter opp av farmasøyt i tverrfaglig møte med lege og sykepleier.

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: dh@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Sist oppdatert 24.06.2024