Forskning, utvikling og tjenester

Avdelingen består av seksjon for klinisk farmasi og seksjon for farmasøytisk rådgivning. Den har ansvar for forskning, utvikling og tjenester ved sykehusapoteket.

Seksjon for klinisk farmasi

Klinisk farmasøyt deltar i sykehusets tverrfaglige behandlingsteam på pasientnivå for å

  • forebygge/avdekke og løse legemiddelrelaterte problemstillinger, bidra i terapivalg til den enkelte pasient og gi generell legemiddelinformasjon til leger/sykepleiere
  • gi informasjon og veiledning til enkeltpasienter under sykehusopphold og på poliklinikk
  • delta i undervisning/veiledning om legemidler ved pasientskolene ved sykehusets Lærings og Mestringssenter (LMS)

Seksjonen har videre spesiell fokus på oppfølging av antibiotika ved sykehuset.

Seksjon for farmasøytisk rådgivning

Farmasøytisk rådgivning er et ledd i tjenestestedets kontrollsystem og rådgivende farmasøyt skal se til at intensjonene i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell, blir fulgt. Det omfatter evaluering av legemiddelhåndteringen, informasjon og undervisning. Vi yter farmasøytisk rådgivning både internt på sykehuset og ved flere virksomheter (som sykehjem, hjemmetjeneste) i primærhelsetjenesten.

Forskning

Avdelingen er ansvarlig for sykehusapotekets forskningsprosjekter og har forskningskompetanse på PhD nivå. Det fokuseres på praksisnær forskning som for eksempel legemiddelbruk ved skifte av omsorgsnivå.

Utvikling

Vi jobber med utvikling av farmasifaget generelt internt og eksternt i ulike fagfora inkludert fagpolitiske fora, samt via studentundervisning og annet samarbeid med universitet og høyskoler. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle klinisk farmasifeltet i samarbeid med blant andre Diakonhjemmet Sykehus.

Kurstilbud

I tillegg til at avdelingen underviser og tilbyr kurs holder seksjon for farmasøytisk rådgivning legemiddelkurs for personer som kan få en personlig fullmakt for å håndtere og/eller dele ut legemidler. Kursene gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten. Undervisningen er lagt opp med praktiske oppgaver og relevante problemstillinger tilknyttet legemiddelhåndteringsoppgaver. Kursene dekker teoridelen som er nødvendig for å få de aktuelle fullmaktene.

Seksjonen tilbyr også kompetansehevingskurs knyttet opp til aktuelle problemstillinger.

Sist oppdatert 28.06.2024