Bakgrunn for prosjektet - Hva er Nye OUS?

Oslo Universitetssykehus (OUS) trenger å fornye gamle, uhensiktsmessige bygg der snittalder per 2018 er 55 år (75 år uten arealvekting), og har omfattende bygg- og utviklingsprosjekter på gang. Ved Nye OUS skal seks nye bygg gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. Den planlagte utviklingen av Nye OUS ansees som viktig for å sikre et framtidsrettet og godt spesialisthelsetjeneste-tilbud, med tilstrekkelig kapasitet for en raskt voksende befolkning. De nye byggene vil også gi bedre arbeidsforhold for en stor gruppe ansatte som i dag jobber i gamle, utdaterte bygg.

En collage av bygninger

«Sikker forsyning og distribusjon av legemidler er av sentral betydning for pasientbehandingen. Gitt utviklingen innen legemiddelområdet er det behov for å styrke apotekets rolle i dette arbeidet. Profesjonalisering og robotisering av produksjon, merking og distribusjon av legemidler gjøres  best av apoteket. Konsepter for legemiddelhåndtering i de nye byggene er tilrettelagt for - og forutsttter denne oppgavedelingen. Samarbeidet mellom sykehus og apotek vil derfor bli vesentlig utviklet og få nye grenseflater. Dette blir spennende og bra.»

 - Just Ebbesen, Prosjektdirektør, Nye OUS (Bilde)

OUS skal utvikles som tre sykehus med en klar profil: et lokalsykehus på Aker (Nye Aker 2031), et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad (Nye Rikshospitalet 2031) og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet (2024).2 I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Ila til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. Denne omtales som Ny sikkerhetspsykiatri (2026). 

(Trenger bilder i bedre oppløsning)

Nye OUS er fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene: Storbylegevakten (2023), Nye Radiumhospitalet (2024), Ny sikkerhetssikkerhetspsykiatri (2025), OUS i Livsvitenskap (2026), Nye Aker sykehus (2031) og Nye Rikshospitalet (2031). Realiseringen vil kreve en trinnvis gjennomføring, der erstatning for de bygg hvor pasienter og ansatte har dårligst forhold prioriteres, og der utbyggingen skjer i takt med behovet for økt kapasitet. Ullevål sykehus skal etter planen legges ned.

Fremtidens helsetjenester i Nye OUS er avhengig av en sikker, effektiv og god legemiddelforsyning og –håndtering, og også her er det et stort potensial for nytenkning. Som sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler spiller derfor SA HF og SAO en viktig rolle i planleggingen og etableringen av Nye OUS. Arbeidet vil inkludere organisasjons- og virksomhetsutvikling og planlegging av en framtidig funksjonsfordeling i SAO. De seks bygg- og utviklingsprosjektene har ulik påvirkning på SAO sin virksomhet. Dette prosjektet er etablert for å samle og styre arbeidet med utvikling av nye sykehusapotek og framtidig legemiddelforsyning og legemiddelhåndtering i Nye OUS. For SAO krever dette arbeidet godt samspill med SA HF og aktørene som er involvert i arbeidet med Nye OUS, i særstilling OUS, Nye OUS, HSØ RHF, HSØ PO og Sykehuspartner.

Sammen må involverte aktører finne gode, fremtidsrettede løsninger, tjenester og prosesser innen legemiddelområdet, som kommer både sykehusene, sykehusapotekene og pasienter og pårørende til gode. Dette innebærer bl.a. nye måter å jobbe på, utnytte kompetanse og tilgjengelige ressurser på best mulig måte, ta i bruk teknologi, se etter muligheter for automatisering, utvikle og teste nye konsepter m.m.

For mer informasjon om Nye OUS:

Fasene i byggeprosjektet:

  1. Tidligfase (skisse prosjekt og forprosjekt)
  2. Detaljprosjektering (funksjonsprosjekt)
  3. Byggefase 
  4. Igangkjøring og testing
  5. Idriftsettelse 
  6. Ordinær drift

 

 

 

Sist oppdatert 15.04.2024