gruppebilde av apotekanmsatte som  strekker hendene i været og ser glade ut

Ledige stillinger

Har du lyst til å arbeide hos oss?

Vi er over 800 ansatte i sykehusapotekene, som er apotek plassert på sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehusapotekene våre ligger med andre ord fra Tynset i nord til Kristiansand i sør. Foretaksadministrasjonen vår er plassert i Posthuset ved Oslo S.

Les mer om oss

Vår visjon – Vi skal gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre.
Ønsker du å være en del av sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler? Da er Sykehusapotekene HF riktig arbeidsplass for deg. Vi bidrar til økt pasientsikkerhet, jobber i tverrfaglige team og bidrar til effektiv og sikker legemiddelbehandling av den enkelte pasient gjennom hele pasientforløpet – vi er pasient- og avdelingsnære, samtidig som vi bidrar til at sykehusenes kostnader til legemidler holdes så lave som mulig.

Sykehusapotekene har et stort spekter av spennende oppgaver. Vi produserer og leverer legemidler til sykehusene, har apotek for pasienter, pårørende og ansatte, gir farmasøytisk rådgivning til helsepersonell og pasienter m.m. Forskning er også en viktig del av Sykehusapotekene HFs identitet. Kvalitet, kostnadsbevissthet og kundetilfredshet er førende i alt vi gjør.

Personlig egnethet vektlegges hos oss og de som ansettes må kunne kjenne seg igjen, og identifisere seg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst. Adferd overfor kunder og hverandre skal tuftes på dette verdigrunnlaget.

I Sykehusapotekene vil du bli en del av en kultur som kjennetegnes av faglig engasjement og kontinuerlig utvikling. Våre dyktige medarbeidere jobber i tett samarbeid med kundene, både direkte med sykehuset og den enkelt pasient. Vi jobber innenfor mange områder og hos oss vil du kunne få mange spennende arbeidsoppgaver og store muligheter for personlig utvikling. 

De fleste ansatte i apotek er autorisert helsepersonell.

Vår kompetanse bidrar til rett bruk av medisiner

I legemiddelmeldingen som ble vedtatt i Stortinget i februar 2016, ble farmasøytenes rolle i å bidra til riktig bruk av legemidler fremhevet. Farmasøytkompetansen er et viktig bidrag i arbeidet med å minske antall feil i medisinsk behandling.

Sykehusapoteker, provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt har fellesbetegnelsen farmasøyt. Disse har rett til selvstendig å ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon. 

Sykehusapoteker – daglig leder i apoteket

Har mastergrad i farmasi, som er en femårig universitetsutdanning.
Som sykehusapoteker drifter man apoteket hver dag og sørger for at kravene til apotekets virksomhet oppfylles. Sykehusapotekeren har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, og det overordnede ansvaret for apotekets ansatte.
Sykehusapotekeren har autorisasjon som helsepersonell.

Farmasøyt –​ provisor og reseptar

Provisorfarmasøyt har mastergrad i farmasi, som er en femårig universitetsutdanning.

Reseptarfarmasøyt har bachelorgrad i farmasi, som er en treårig høyskoleutdanning.

En farmasøyt gir blant annet råd til kunder om trygg og riktig bruk av legemidler. Som farmasøyt har man kunnskap om legemidler og stoffene de inneholder, vet hvordan legemidler framstilles, deres innvirkning på kroppen og hvordan de brukes til å forebygge eller behandle sykdom.
Provisor- og reseptarfarmasøyt har autorisasjon som helsepersonell.

Apotektekniker

Apotekteknikerutdanningen er en utdanning i videregående skole innenfor studieretning for helse- og sosialfag. Apotekteknikere har viktige oppgaver i forbindelse med bl.a. service- og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling, forsyning av legemidler i sykehus, produksjon og kontorarbeid. Apotekteknikere har ikke ekspedisjonsrett.

Apotekteknikere har autorisasjon som helsepersonell.

Klinisk farmasøyt

Har mastergrad i farmasi, som er en femårig universitetsutdanning. I tillegg er det krav til erfaring fra sykehusfarmasi før man begynner opplæring i metode.

Enkelte kliniske farmasøyter har formell etterutdanning, for eksempel erfaringsbasert mastergrad i klinisk farmasi.

Farmasøyt i produksjon

Har bachelor- eller master i farmasi. I tillegg er det krav til erfaring fra produksjon av legemidler.

Enkelte oppgaver knyttet til produksjon har krav om at vedkommende som utfører arbeidet har en mastergrad i farmasi.

Apotektekniker i produksjon

Autorisert apotektekniker med erfaring fra produksjon av legemidler. For enkelte produksjonsoppgaver kan det gjøres fritak om autorisasjon. Disse medarbeidere kan ikke rullere inn i oppgaver som krever autorisasjon.

Teknologisk kompetanse

Enkelte sykehusapotek har teknologisk utstyr som krever ekstra kompetanse. Utstyret brukes i produksjon eller lagring/salg av legemidler.

Farmasøyt i sykehusets kvalitetsarbeid

Interne legemiddelrevisjoner, utarbeidelse av prosedyrer, risikovurdering og avvikshåndtering utføres av ansatte med tilleggskompetanse innen systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsforbedringsmetodikk.

Forskning

Forskning er en viktig del av Sykehusapotekene HFs identitet, og som helseforetak en lovpålagt oppgave. Forskningen vår er viktig for at de tjenestene Sykehusapotekene HF leverer skal være oppdatert og holde høy faglig kvalitet, til pasientens beste.
I Sykehusapotekene HF har vi ansatte med doktorgrad i farmasifaglige eller medisinske fag. Vi har også enkelte stillinger for doktorgradsstipendiater i våre forskningsgrupper. For å bli ansatt som doktorgradsstipendiat må man oppfylle universitetenes opptakskrav til doktorgradsutdanningen (PhD-utdanningen).

Ledelse

Våre ledere skal vise vei og være gode rollemodeller for at vi lever som vi lærer.

Vi ønsker ledere som motiveres av gode resultater og som er opptatt av utvikling og læring hos både seg selv og sine medarbeidere. Hver enkelt leder skal kunne sette preg på sitt lederskap gjennom sin personlighet, samt ha et ansvar for å arbeide på tvers i organisasjonen til beste for både egne områder og helheten.

Krav til utdanning og erfaring varierer fra lederstilling til lederstilling, og vil fremkomme i våre kunngjøringstekster.

Se også www.farmasifag.no

Vi har 18 sykehusapotek lokalisert på sykehus i Helse Sør-Øst. I tillegg har vi forsyningsansvar til flere mindre sykehus. Våre sykehusapotek er navngitt på basis av stedet de befinner seg.

Klikk her for å se oversikten

 

I Sykehusapotekene har jeg fått mange utviklingsmuligheter i et spennende kompetansemiljø

Portrettfoto av Ida Maugesten

– Jeg opplever mange spennende utfordringer i Sykehusapotekene HF, og har fått prøvd meg innenfor forskjellige områder blant annet med leveranser til sykehuset, følge opp medisinlagrene sammen med legemiddelansvarlig sykepleier og lege, farmasøyt på post og medisinbestillinger. Det skjer hele tiden noe nytt og spennende. Om jeg viser engasjement har jeg i stor grad fått mulighet til å være med på å forme arbeidshverdagen min selv. Jeg opplever aldri en kjedelig dag på jobb! Sykehusapotekene er en trygg arbeidsplass hvor alle er en viktig brikke.

Ida Maugsten, farmasøyt ved Sykehusapoteket Lørenskog

Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve en så spennende yrkeskarriere

Portrettfoto av Gro Wenche Grime, apotektekniker Drammen

​– Sykehusapotekene HF har mange spennende oppgaver for apotekteknikere i ulike avdelinger. Vi har et stort ansvar for medisinrommene på sykehusene, og en av hovedoppgavene mine er blant annet å ta imot bestilling og fylle opp disse. Jeg har fått god opplæring og mange kurs, og det har vært spesielt morsomt å samarbeide med sykepleierne. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve en så spennende yrkeskarriere. Det er en stor glede å få være en del av denne organisasjonen.

Gro Wenche Grime, apotektekniker ved Sykehusapoteket Drammen


 
Ansattes bruk av foretakets eiendeler og systemer

Alle ansatte skal undertegne foretakets databrukeravtale. Disse trekker opp retningslinjene for bruk av IT-utstyr i foretaket. Denne skal oppbevares i personalmappen til den enkelte ansatte.

IT-utstyr skal primært brukes til arbeidsrelaterte forhold. Bruk av Internett og e-post til private forhold skal begrenses mest mulig i arbeidstiden. Ingen skal i urimelig grad benytte foretakets data, IT-utstyr, materiell eller andre eiendeler til private formål eller til aktiviteter som ikke er relevante for arbeidet. Ingen må heller berike seg av foretakets materiell.

Elektronisk postsystem

Foretakets elektroniske postsystem er foretakets eiendom. Arbeidstaker skal så langt som mulig kun benytte systemet for å utføre sine arbeidsoppgaver.

Det gjøres oppmerksom på at arbeidsgiver har tilgang til filer og e-post som befinner seg i systemet eller blir sendt til og fra systemet. Arbeidsgiver kan gå inn og sjekke de ansattes virksomhetsrelaterte e-post dersom den ansatte gir skriftlig samtykke til det.

 Årsaker til at arbeidsgiver kan ha behov for innsyn i de ansattes virksomhetsrelaterte filer og e-poster:

    • den ansatte er fraværende over tid (feks. langtids sykdom eller ferie)
    • mistanke om at arbeidstaker på en eller annen måte går bak ryggen på arbeidsgiver/ illojalitet
    • mistanke om at arbeidstaker bruker arbeidsgivers datasystemer til virksomhet som er i strid med norsk lov
    • mistanke om at arbeidstaker opptrer i strid med foretakets interne instrukser

Fremgangsmåte ved åpning av virksomhetsrelatert e-post:

Arbeidsgiver må informere den ansatte på forhånd om at innsyn er ønsket. Så fremt den ansatte er tilgjengelig, bør vedkommende være til stede under selve åpningen av e-postene og filene, slik at den ansatte selv kan sortere ut hva som er virksomhetsrelatert og hva som er av privat karakter. Er den ansatte ikke tilgjengelig, er det viktig at vurderingen av om filen eller e-posten er privat eller ikke, er tatt før den åpnes. Når den ansatte selv ikke er med under åpningen, bør det alltid være en representant for vedkommende til stede, gjerne en tillitsvalgt, som kan følge med på hva som skjer. I etterkant av gjennomgangen bør den ansatte få informasjon om hvilke filer og e-poster arbeidsgiver har åpnet, og fremgangsmåten bør være godt dokumentert.

 

 

Alle ansatte skal holde en høy etisk standard i arbeidet. Sykehusapotekene HF driver en virksomhet som krever tillit fra kunder, myndigheter, eiere og samfunnet for øvrig.

Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til foretaket. Ledere må i særlig grad være aktsomme og fremstå som et godt eksempel for andre.
 
Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. 
 
Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Helse Sør-Øst, inkludert ansatte i det regionale helseforetaket, underliggende helseforetak, datterselskaper og avdelinger. De omfatter også studenter, vikarer, konsulenter og lignende, og alle med styreverv eller tillitsverv knyttet til Helse Sør-Øst.

Selv om hovedfokus i retningslinjene er rettet mot kjernevirksomheten i Helse Sør-Øst som er pasientbehandling, gjelder retningslinjene samtlige ansatte uavhengig av om de har direkte pasient-/brukerkontakt i sitt arbeid eller ikke. Ledere har et særskilt ansvar for at deres medarbeidere er kjent med og handler i tråd med retningslinjene.

Les mer hos Helse Sør-Øst her

 

Alle ansatte som er autorisert som helsepersonell har plikt til å sette seg inn i og overholde gjeldende regelverk ift taushetsplikt, inkludert Apotekloven og Lov om helsepersonell.

Taushetsplikten omfatter pasientopplysninger, bedriftsopplysninger, kalkyler og lignende bedriftsanliggender som de får kjennskap til gjennom sitt arbeide. Taushetsplikten omfatter dessuten kunders, medarbeideres og andres forretningsmessige eller private forhold man får kjennskap til i forbindelse med utførelse av arbeid for foretaket.
 
Alle ansatte må signere en taushetserklæring ved ansettelse. 

Unge ansatte, studenter, ekstrahjelper o.l. er på lik linje med øvrige ansatte underlagt taushetsplikt – imidlertid må mindreårige (under 18 år) som signerer taushetserklæringer ha samtykke fra sine foreldre/foresatte. Dette må da påses parallelt.
 
Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Se taushetserklæringen her (PDF)

Retningslinjer om bierverv er vedtatt i Helse Sør-Øst. Prosedyre for bieverv er utarbeidet som styrende dokument. Her fremgår det hvordan ledere på alle nivå skal følge opp ansatte og deres bierverv.

Som utgangspunkt råder alle ansatte fritt over sin fritid. Alle vil derfor kunne påta seg bierverv i tillegg til ansettelsesforholdet. Dette begrenses allikevel av arbeidsgivers styringsrett, herunder den ansattes lojalitetsplikt, lovfestede forpliktelser og vilkår iht. arbeidsavtalen. Alle bierverv må derfor vurderes ut fra følgende:
Den ansatte må ikke ha annet arbeid (supplerende arbeidsforhold/ engasjement/bistilling) som påvirker muligheten til å ivareta arbeidsforholdet ved Sykehusapotekene HF på en fullt forsvarlig måte. 

Den ansatte må ikke, uten skriftlig forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, ta ansettelse i eller drive virksomhet som har en slik funksjon at det kan reises tvil om vedkommendes lojalitet eller habilitet. Arbeidsgiver skal etter forespørsel gi skriftlig begrunnet svar, uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager.
 
Den ansatte må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre oppgaver og aktiviteter for virksomhet som har en slik funksjon eller slike forretningsmessige interesser at det kan reises tvil om vedkommendes lojalitet eller habilitet. 

Les mer her (PDF)

 

I Sykehusapotekene HF gjelder følgende Arbeidsreglement:

Les mer her (PDF)

Sist oppdatert 15.02.2024