Nå kommer Klara fase 2, Oracle!

I 2016 besluttet Apotekforeningen å fase ut FarmaPro, som er et komplett datasystem for distribusjon, utlevering og salg av legemidler og apotekvarer.FarmaPro har siden årtusenskiftet ivaretatt all kommunikasjon med myndigheter for e-resept, oppgjør og rapportering, samt butikkfunksjonalitet og økonomistyring.Nå skal dette systemet byttes ut med nyvinningen Klara.

Publisert 13.03.2023
Sist oppdatert 14.03.2023

De viktigste effektmålene for Klara er å gi tilgang til IT støtte for kritiske virksomhetsprosesser, bedre ressursutnyttelse knyttet til legemiddelforsyning, bidra til økt datakvalitet og bedre tilgang på data.

 - FarmaPro har tjent oss lenge og vel, men teknologien som FarmaPro bygger på er i ferd med å «gå ut på dato», sier fagdirektør i Sykehusapotekene, Hans-Petter H Johannessen.

Portrett Hans Petter

Hans-Petter Johannessen

 Det har lenge vært behov for mer funksjonalitet i systemet, men teknologien begrenser utviklingsmulighetene. I tillegg er det et en opphopning av utviklingsønsker som ikke er mulig å realisere innenfor rammene av nåværende løsning.

 - Det at kompetanse knyttet til teknologien som FarmaPro kjører på også er i ferd med å forsvinne, gjør oss sårbare, sier Johannessen.

Ny sykehusapotekavdeling på Tynset og pilotstart

6. mars var det åpning av en ny sykehusapotekavdeling i sykehuset på Tynset. Den nye avdelingen er underlagt Sykehusapoteket på Elverum.

Denne dagen markerte samtidig starten på en av pilotene på Klara Leveranse 2 Oracle Logistikk. Piloten blir først kjørt i den nye sykehusapotekavdelingen på Tynset.

Én av Klaras hovedoppgaver er å ta imot og sørge for at følgende tre undersystemer fungerer sammen:

  • Eik: Nasjonal løsning som alle apotek i Norge må koble seg opp mot, blant annet for å hente resepter, håndtere refusjonsoppgjør og rapportere til myndigheter.
  • Orion (tidligere kalt Reseptur- og butikkdata/RBD): Løsningen som skal brukes i publikums- og i produksjonsavdelingene, og som utvikles felles for alle sykehusapotekene i Norge.
  • Oracle: Skal brukes for innkjøp og lagerstyring, og for sykehusleveranser. Regnskap skal også gjøres her. Løsningen settes opp for Sykehusapotekene HF. I forbindelse med dette er allerede fakturabehandlingssystemet Eye Share satt opp og i drift.

 Det er Klara mottaksprosjekt som har ansvaret for å innføre løsningene som til sammen utgjør Klara. Dette gjøres i samarbeid med ERP Leveranseprosjekt (HSØ RHF) og Orion prosjektet (nasjonalt prosjekt der de fire sykehusapotekforetakene samarbeider). I tillegg er det svært tett samarbeid med VOSS prosjektet. Sistnevnte handler om overføring av IT-driftstjenester til Sykehuspartner og at vi tar en bruk en helt ny teknisk plattform og infrastruktur.

- Det er med andre ord en svært krevende øvelse vi er i gang med, når vi både bytter plattform og kjernesystem samtidig, sier Lasse Lægreid og Kristine Østby Johansen som leder Klara mottaksprosjekt.

For Tynset handler det også om å åpne en helt ny avdeling med nye kollegaer som er under opplæring, så her er alt veldig nytt på en gang!

Stor endring på trappene

- Tynset blir med dette pilotarena og startpunkt for en omfattende endringsreise for alle Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen. 

- Den nye avdelingen vil ikke være tilgjengelig for publikum. Men gjennom åpningen av avdelingen på Tynset, vil sykehuset motta enda bedre og mer effektive apotek- og legemiddeltjenester, noe som skal komme pasienter og sykehus til gode, sier hun videre.

Frem til nå har apotektjenester mot sykehuset på Tynset vært levert av andre privat apotek, men nå er det altså Sykehusapotekene selv som skal ivareta denne tjenesten og leveransene inn mot sykehuset.

- Klara representerer store og omfattende endringer i måten vi jobber på som sykehusapotek og sentraladministrasjon. Med all utvikling og innovasjon følger det også selvsagt en viss risiko, og vi skal derfor være svært tett på i oppstarten av piloten, slik at vi kan gjøre nødvendige justeringer og utbedringer fortløpende, før vi ruller Klara ut til andre deler av virksomheten, avslutter Hans -Petter H Johannessen.  ​

Allerede på begynnelsen av 80-tallet så apotekeierne behov for sitt eget IT-system, og ba Apotekforeningen begynne utviklingen av det første PC-systemet for apotek.

Systemet Klara fikk sitt navn etter apoteker Klara Eriksen, som gjennom sin karriere var apoteker ved flere apotek, bl.a. Skjervøy apotek.

Klara var den første EDB-løsningen (PC-basert) som var i bruk i apotek, og ble lansert på 1980-tallet.

I 1985 ble de første systemene installert i en håndfull apotek, og i 1989 ble apotekbransjens eget IT-selskap, NAF-data, etablert av Apotekforeningen. Utover på 80-tallet og inn i 1990-årene ble skrivemaskinene på løpende bånd skiftet ut med datamaskiner i apotekene.

System NAF, PC reseptur og NAF-I-Nett, er kjente navn for dem som har jobbet en del år i apotekene. Den første versjonen av FarmaPro ble lansert rundt årtusenskiftet, og har i snart 20 år bidratt til en mer effektiv apotekdrift og enklere arbeidsdag for apotekansatte.

​