Prosjektleveranser, faser og status

Prosjektet «Legemiddelhåndtering i Nye OUS» består av en rekke leveranser innenfor bygg- og tjenesteutvikling, og er organisert med et hovedprosjekt og underliggende delprosjekter.

Hovedprosjektet har et helhetlig ledelses- og koordineringsansvar, og ansvar for fokus på utvikling og nytenkning, mens delprosjektene får fokus på konkrete utredninger, konseptutvikling, arbeidsprosesser, involvering, pilotering, innføring og ibruktakelse av nye konsepter og arbeidsmåter.

Hovedprosjektet skal sikre helhetlig oversikt, god koordinering og samhandling med hovedaktørende gjennom alle faser i takt med bygge- og utviklingsprosjektene. Prosjektet er delt i fire faser:

  • Fase 1 (2018-2022) - Planlegging, konseptutvikling og forprosjekt
  • Fase 2 (2023-2028) - Detaljering, bygging og videreutvikling
  • Fase 3 (2029-2032) - Innflytting, ibruktakelse, overlevering til drift og gevinstoppfølging
  • Fase 4 (2032-2037) - Etappe 2 Nye Aker (ikke vedtatt)

Sykehusapotekene HF har sammen med Oslo Universitetssykehus utarbeidet et felles veikart innen legemiddelområdet. Veikartet er ment å gi en oversikt over de viktigste hovedaktivitetene innen bygg- og tjenesteutvikling, ansvar og tidsperspektiv med utgangspunkt i føringer fra konsept- og forprosjektfasen, samt nasjonale, regionale og lokale strategier og planer.

Veikartet synliggjør leveranser innen for følgende hovedaktiviteter:

  • Byggutvikling og medvirkning
  • Strategi og styring innen legemiddelområdet
  • Farmasitun
  • Bruksklare parenterale legemidler
  • Lukket legemiddelsløyfe og endose
  • Digitalisering av innkjøp og forsyning (legemiddellogistikk)

Prosjektets faser og status

Tekst

Utvikling av arbeidsprosesser, organisasjonsutvikling og prosjekt- og  endringsledelse vil være en viktig del av leveransene.

Under vises prosjektets leveranseområder med både bygg- og tjenesteutvikling:

Grafisk brukergrensesnitt

For mer informasjon om tjenesteutvikling:

Sist oppdatert 26.04.2024